Jeżeli chcemy uzyskać zgodę na przyłączenie do sieci elektrycznej, możemy zgłosić ten zamiar staroście. Możemy również zdecydować się na budowę przyłączy bez uzyskania decyzji, o pozwoleniu na budowę. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani, wykonać na mapie plan sytuacyjny przyłączy. Zgłaszając budowę przyłączy, należy określić sposób wykonywania robót budowlanych, ich rodzaj oraz zakres. Poza tym należy określić termin rozpoczęcia budowy oraz dołączyć niezbędną dokumentację. W skład tej dokumentacji wchodzi oświadczenie, które potwierdza, że posiadamy prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, oraz szkice lub rysunki opisujące projekt zagospodarowania konkretnej działki lub terenu oraz opis techniczny instalacji, który musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawienia. Poza tym należy mieć pozwolenia i opinię, jakie polskie prawo nakłada na właściciela konkretnej działki odrębnymi przepisami. Żeby uzyskać zgodę na przyłączenie do sieci elektrycznej musimy zlecić geodecie wykonanie mapy, uwzględniającej wszystkie nieruchomości oraz całą instalację. Składając wniosek w urzędzie, należy przedstawić informację na temat mocy przyłączeniowej, oraz określić w jakim celu będzie doprowadzany prąd w określone miejsce.